Noteikumi

Distances līgums (28.11.2018.)

1.PAKALPOJUMU REZERVĒŠANAS UN PIRKŠANAS VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1.Šie rezervēšanas un samaksas noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) attiecas uz Kempingu Dūšeļi piedāvāto pakalpojumu rezervācijām, kas veiktas, zvanot uz Kempingu Dūšeļi norādīto tālruni, vēršoties tieši pie uzņēmuma darbinieka vai interneta vietnē

1.2.Līguma noteikumi attiecas uz rezervācijām individuāliem klientiem (turpmāk – klients).

1.3.Vienā rezervācijā klientam var iekļaut tikai katram pakalpojumam norādīto atļauto maksimālo personu skaitu.

1.4.Ja rezervācija tiek veikta interneta vietnē, klients nevar veikt visu Kempinga Dūšeļi kempingā pieejamo  pakalpojumu rezervāciju kopā, klients rezervē tikai to, konkrēto pakalpojumu, izvēlētā apjomā, uz noteiktu termiņu, kuru klients skaidri ir izvēlējies/atlasījis.

1.5.Šie noteikumi neattiecas uz tādu pakalpojumu rezervācijām un/vai pasākumiem, ko organizē trešās personas, kā arī uz publiskiem pasākumiem.

1.6.Pakalpojumu var rezervēt un apmaksāt:

1.6.1.vēršoties personīgi pie Kempinga Dūšeļi darbinieka klātienē;

1.6.2.zvanot uz Kempinga Dūšeļi norādīto tālruņa numuru un vienojoties telefona sarunā par rezervēšanu un apmaksas kārtību un nosacījumiem;

1.6.3.izmantojot Kempinga Dūšeļi interneta vietni.

1.7.Klients,  veikto rezervāciju un pakalpojumu pirkumu var mainīt un atcelt, ievērojot tikai līgumā noteiktos termiņu un kārtību.

1.8.Rezervācijas un pakalpojumu pirkumus nevar mainīt vai atcelt interneta vietnē.

2.REZERVĀCIJAS APMAKSA

2.1.Veicot pakalpojumu rezervāciju vai pērkot pakalpojumu Kempinga Dūšeļi interneta vietnē, maksājums par rezervāciju jāveic uzreiz rezervācijas izdarīšanas dienā.

2.2.Pirms pakalpojuma apmaksas veikšanas klients apliecina, ka ir pārbaudījis rezervācijā norādītos datus un iepazinies ar Kempinga Dūšeļi iekšējiem kārtības noteikumiem, ir izlasījis, piekrīt un viņam ir skaidri saprotami Distances līguma noteikumi.

2.3.Ja klients apmaksai klātienē izmanto kredītkarti, reģistrācijas laikā Kempinga Dūšeļi darbiniekam ir tiesības Jums pieprasīt uzrādīt kredītkarti un personas apliecinošu dokumentu. Gadījumā, ja Jūs neesat kredītkartes īpašnieks un ja kredītkartes īpašnieks neapstiprina maksājumu un savu identitāti, reģistrācijas laikā Jums ir jāveic apmaksa par pakalpojumu, izmantojot citus apmaksas līdzekļus.

2.4.Ja pakalpojums tiek rezervēts, vēršoties pie Kempinga Dūšeļi darbinieka vai zvanot uz Kempinga Dūšeļi norādīto tālruņa numuru, apmaksu var veikt šādi:

2.4.1.ja rezervācija tiek veikta vairāk nekā 28 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma, rezervācijas apmaksa jāveic 14 dienu laikā pēc rezervācijas veikšanas;

2.4.2.ja rezervācija tiek veikta 28 līdz 14 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma, rezervācijas apmaksa jāveic ne vēlāk, kā 14 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma;

2.4.3.ja rezervācija tiek veikta 13 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma vai vēlāk, apmaksa jāveic uzreiz, rezervācijas izdarīšanas dienā.

3.REZERVĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA PIRKUMA MAIŅA

3.1.Kempingam Dūšeļi nav pienākums veikt jau rezervēta un, vai apmaksāta pakalpojuma maiņu, šādu iespēju Kempinga Dūšeļi nodrošina gadījumos, ja faktiski šāda maiņa vai papildus pakalpojuma iegāde ir iespējama.

3.2.Klienta rezervēto un vēl neapmaksāto pakalpojumu klients var mainīt, tikai vienojoties par to ar  Kempinga Dūšeļi darbinieku, sazinoties ar Kempinga Dūšeļi pa noradīto tālruni.

3.3.Rezervācijā norādīto personas datu maiņa (vārds, uzvārds) nav uzskatāma par rezervācijas maiņu, taču klienta pienākums ir savlaicīgi pirms rezervēšanas datuma informēt Kempingu Dūšeļi par personas (klienta), kas plāno saņemt pakalpojumu, vārda un uzvārda maiņu.

3.4.Par rezervācijas maiņu klients veic samaksu atbilstoši pakalpojumu cenrādim. Ja rezervācijas maiņas rezultātā mainās jau rezervētā pakalpojumu cena, sākotnēji apmaksāto pakalpojumu un mainīto pakalpojumu cenu starpību  klients samaksā Kempingam Dūšeļi tādā pašā kārtībā, kā veicot rezervācijas apmaksu.

3.5.Ja rezervācija tiek mainīta līdz 14 dienām pirms rezervētā pakalpojuma datuma, līgumsodu nepiemēro.

3.6.Ja rezervācija tiek mainīta 14 vai mazāk dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma un jaunās rezervācijas cena ir zemāka nekā sākotnējās rezervācijas cena, tiek piemērots līgumsods 5 EUR apmērā un cenu starpība tiek atmaksāta klientam.

 1. REZERVĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA PIRKUMA ATCELŠANA

4.1.   Ja rezervācija netiek apmaksāta līdz līgumā noteiktajam termiņam, Kempings Dūšeļi patur tiesības vienpersoniski atcelt klienta veikto rezervāciju, par šādu rezervācijas atcelšanu Kempingam Dūšeļi nav pienākums informēt klientu.

4.2. Ja klients, līdz rezervētā pakalpojuma datumam un/vai laikam nav reģistrējies pie Kempinga Dūšeļi darbinieka, Kempings Dūšeļi atceļ visu rezervāciju, ja vien līdz rezervēšanas datumam un laikam nav atsūtīta Kempings Dūšeļi e-pastā rakstiska informācija, kas ir iesūtīta ne vēlāk kā trīs dienas pirms rezervēšanas datuma. Iestājoties šādam gadījumam, ja klients ir veicis rezervētā pakalpojuma apmaksu, klients zaudē tiesības atprasīt par rezervēto pakalpojumu samaksāto naudu, un Kempingam Dūšeļi ir tiesības to paturēt un neatmaksāt klientam.

4.3.  Klients var atcelt rezervāciju pirms rezervācijas datuma, par to rakstiski informējot Kempingu Dūšeļi, nosūtot rakstisku paziņojumu, elektroniski uz e-pastu, norādot šādu informāciju:

– personas vārds, uzvārds, kurš veicis rezervāciju;

– rezervētais pakalpojums, tā laiks un datums;

– informāciju, par vēlmi atcelt rezervāciju.

4.4.    Ja tiek atcelta Kempinga Dūšeļi pakalpojuma rezervācija atkarībā no rezervētā pakalpojuma Kempingam Dūšeļi ir tiesības piemērot līgumsodu, ko aprēķina saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.5. Ja tiek atcelta kempinga mājas rezervāciju, Kempinga Dūšeļi piemēro šādu līgumsodu:

4.5.1. ja rezervācija tiek atcelta 14 dienas pirms rezervācijas datuma, tad klientam līgumsdos netiek piemērots;

4.5.2. ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 14 dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma, piemēro līgumsodu 5 EUR apmērā un papildus ietur 20% no veiktās rezervācijas cenas;
4.5.3.    ja rezervācija tiek atcelta vēlāk nekā 3 dienas pirms rezervēšanas datuma, piemēro līgumsodu 100% apmērā no rezervācijas cenas.

4.6. Ja tiek atcelta āra terases vai atpūtas vietas rezervācija, Kempinga Dūšeļi piemēro šādu līgumsodu:

4.6.1. ja rezervācija tiek atcelta 7 dienas pirms rezervācijas datuma, tad klientam līgumsdos netiek piemērots;

4.6.2. ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 7 dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma, piemēro līgumsodu 5 EUR apmērā un papildus ietur 20% no veiktās rezervācijas cenas;
4.6.3.    ja rezervācija tiek atcelta vēlāk nekā 1 dienu pirms rezervēšanas datuma, piemēro līgumsodu 100% apmērā no rezervācijas cenas.

4.7. Ja tiek atcelts/ iegādāts pakalpojums – laivu abonoments, piemēro šādu līgumodu:

4.7.1. ja laivu abonements pirms tā atcelšanas nav ticis izmantots, to var atcelt 14 dienu laikā no iegādes datuma, un līgumsods netiek piemērots;

4.7.2. ja laivu abonements pirms tā atcelšanas ir ticis izmantots kaut vienu reizi, to vairs nevar atcelt, šādā gadījumā piemēro līgumsodu, ieturot veikto samaksu par pakalpojumu 100%, un klientam nav tiesības atprasīt no Kempinga Dūšeļi par laivu abonomentu samaksāto cenu vai tās daļu.

4.8.    Ja rezervācija vai pakalpojuma pirkums tiek atcelti,  cena, no kuras atskaitīts līgumsods, tiek atmaksāta klientam, pārskaitot attiecīgo summu uz to pašu bankas kontu, no kura rezervācija  vai iegādātais pakalpojums apmaksāts. Kempingam Dūšeļi, veicot naudas atmaksu klientam, ir tiesības ieturēt no klienta par veikto rezervāciju samaksātās summas, naudas summu, kas samaksāta bankas komisijās, par bankas maksājumu apstrādi un veikšanu.
4.9.    Klienta neierašanās ir attaisnojama un līgumsods netiek piemērots vienīgi gadījumos, kad tā notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās klientam ir jāpierāda. Kempings Dūšeļi izvērtē attiecīgos nepārvaramas varas apstākļus un jebkādus pierādījumus, kas iesniegti saistībā ar šiem apstākļiem. Ja tiek pierādīts, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, Kempings Dūšeļi atmaksā naudas summu, kas samaksāta par rezervāciju.

 

Kempinga Dūšeļi iekšējās kārtības noteikumi. (28.11.2018.)

Šie noteikumi ir viesu/apmeklētāju tiesības, pienākumi un uzvedības normas, uzturoties Kempinga Dūšeļi teritorijā pie Babītes ezera.

 • Kempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga iekšējos kārtības noteikumus nosaka kempinga īpašnieks
 • Kempingā uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu
 • Kempingā treilera un telts vietas ierāda vienīgi kempinga darbinieks
 • Kempingā automašīnas novieto tam paredzētā vietā vai kempinga darbinieka norādītā vietā
 • Kempinga teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītās vietās un tikai ar kempinga darbinieka atļauju
 • Kempingā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas. Medniekiem jāievēro attiecīgie ieroču turēšanas un izmantošanas noteikumi
 • Kempinga viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas
 • Kempinga viesiem jāievēro klusums, nav atļauts atskaņot jebkāda veida mūziku. Izņēmuma gadījumos ir saskaņojams ar kempinga darbinieku
 • Kempinga teritorijā viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00
 • Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par kempinga viesu personīgām mantām
 • Kempinga viesiem, atstājot kempingu, ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz kempinga koplietošanas atkritumu konteineriem
 • Kempinga viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens.
 • Kempinga viesiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības
 • Kempinga viesim ir tiesības informēt kempinga administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām kempingā
 • Kempinga viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi un par radītiem zaudējumiem uzņemties atbildību pilnā apmērā
 • Lai izmantotu kempinga pakalpojumus, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase, Autovadītāja apliecība vai ID karte, un jāveic attiecīgais maksājums pie kempinga darbinieka pēc norādītajiem izcenojumiem, norādot arī autotransporta marku un valsts Nr.zīmi.
 • Kempinga diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12:00. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 12:00, tam jāmaksā dienas maksa ½ attiecīgā pakalpojuma nomas maksas apmērā. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 16:00, par attiecīgo pakalpojumu jāmaksā par pilnu diennakti
 • Kempinga viesu pienākums ir, beidzoties nolīgtajam pakalpojuma laikam, uzaicināt kempinga darbinieku pieņemt iznomāto vietu un/vai inventāru
 • Kempinga mājiņās, kā arī kempinga koplietošanas telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli paredzētās ar zīmi „Smēķēt atļauts” norādītās vietās
 • Kempinga mājiņās nav atļauts: tusiņi, ciemiņi, mājdzīvnieki, dedzināt sveces mājā un terasē.
 • Kempinga darbinieks ir tiesīgs bez mājiņas viesa klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avāriju vai bojājumus, bet, lai veiktu ikdienas pārbaudi, saskaņojot ar viesiem
 • Kempinga darbiniekam ir tiesības izraidīt no kempinga viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem
 • Kempinga viesiem ir saistoši Babītes novada Saistošie noteikumi Nr.43 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā” un Likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”

 

Kempinga Dūšeļi administrācija

26367717