Privātuma politika

KEMPINGA DŪŠEĻI PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. DATU APSTRĀDES ATBILDĪGAIS UZŅĒMUMS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes atbildīgais uzņēmums ir SIA Kempings Dūšeļi, vienotās reģistrācijas Nr. 40103803712, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 6, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

 1. DOKUMENTA PIEMĒROŠANA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – Kempings Dūšeļi klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Kempingam Dūšeļi jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Kempinga Dūšeļi biroja un viesnīcas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Kempinga Dūšeļi uzturētās interneta vietnes apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Kempings Dūšeļi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Kempinga Dūšeļi interneta vietnē, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Kempings Dūšeļi apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; interneta vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Kempinga Dūšeļi īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Kempinga Dūšeļi un trešo personu īpašumu, kas novietota Kempinga Dūšeļi (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 7 dienām. Pēc šī termiņa beigām Kempings Dūšeļi nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Kempingam Dūšeļi.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Kempinga Dūšeļi apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Kempinga Dūšeļi saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Kempinga Dūšeļi un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Kempinga Dūšeļi leģitīmās (likumīgās) intereses.

Kempinga Dūšeļi likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; analizēt Kempinga Dūšeļi interneta vietni, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Kempings Dūšeļi apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Kempingam Dūšeļi saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kempings Dūšeļi attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Kempinga Dūšeļi darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Kempings Dūšeļi var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Kempinga Dūšeļi sadarbības partneri apstrādā Kempinga Dūšeļi rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Kempinga Dūšeļi sadarbības partneri ir uzskatāmi par Kempinga Dūšeļi datu apstrādes apstrādātājiem un Kempingam Dūšeļi ir tiesības nodot Kempinga Dūšeļi sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Kempinga Dūšeļi sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Kempinga Dūšeļi prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Kempinga Dūšeļi uzdevumā.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Kempings Dūšeļi aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Kempingam Dūšeļi saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Kempings Dūšeļi neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī Kempinga Dūšeļi likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Kempings Dūšeļi likumīgās intereses.
 1. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Kempinga Dūšeļi personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Kempings Dūšeļi glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kempings Dūšeļi vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 1. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Kempingam Dūšeļi piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Kempingam Dūšeļi veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Kempinga Dūšeļi likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Kempinga Dūšeļi pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Kempingā Dūšeļi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kempings Dūšeļi vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Kempings Dūšeļi pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Kempings Dūšeļi atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Kempings Dūšeļi nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 1. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Kempinga Dūšeļi interneta vietnē vai klātienē Kempingā Dūšeļi.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu, atzīmējiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts Kempingā Dūšeļi un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm Kempingā Dūšeļi”.

 1. SAZIŅA AR KLIENTU

Kempings Dūšeļi veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par līgumsaistību izpildi Kempings Dūšeļi veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 1. KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Kempinga Dūšeļi un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Kempings Dūšeļi veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Kempingam Dūšeļi un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Kempinga Dūšeļi un citās interneta vietnēs (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi duseli@duseli.lv
 • klātienē Kempingā Dūšeļi – Kempings Dūšeļi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Kempings Dūšeļi pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.